Restauracja Oranżeria
Restauracja Oranżeria
  1. Znajdujesz się tutaj: Strona główna
  2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

Polityka prywatności

1. Administratorem danych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.oranzeria-restauracja.pl jest:

BENSIP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000126911, NIP: 713-10-54-804, z którą można się skontaktować:

  1) pisemnie na podany powyżej adres,

  2) e-mailowo: biuro@bensip.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),

2) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy  95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr   119, str. 1) zwanego dalej „RODO”,

3) ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),

4) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji  przetwarzania  danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne  służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

5) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora na przesłane zapytania za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie oraz jeżeli Użytkownik zapisał się do Newslettera, w celu przesyłania informacji drogą e-mailową m.in. o konkursach, akcjach promocyjnych i aktualnych wydarzeniach.

4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne oraz Google Analytics.

5. W przypadku kontaktu Użytkownika z Administratorem za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej (Jesteś zainteresowany? Napisz do nas, Zarezerwuj termin), telefonu, faksu, poczty e-mail itp., Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane zbierane w trakcie takiego kontaktu będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie.

6. Administrator może kontaktować się również telefonicznie z Użytkownikiem, celem przekazania informacji dotyczących jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Użytkownika,

2) sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądania od Administratora usunięcia danych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,

6) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego  naruszenia RODO,

8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną.

9. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla którego zostały zebrane oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przechowywane do czasu jej odwołania.

10. Dane udostępnione przez Użytkownika mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12.  Podczas każdej wizyty Użytkownika na stronie  www.oranzeria-restauracja.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

13.  Pliki cookies - podczas korzystania ze strony internetowej www.oranzeria-restauracja.pl na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do  prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Użytkowników.

14.  Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

15.  Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

16.  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij